ΕιδήσειςΚύπρος

Αυξάνοντα τα εργατικά ατυχήματα

Ο Δείκτης Συχνότητας Εργατικών Ατυχημάτων ο οποίος κατά την περίοδο 2013 – 2017, με εξαίρεση το έτος 2015, παρουσίαζε συνεχή αύξηση, κατά το έτος 2018 παρουσίασε ελαφριά μείωση κατά 1,3% σε σύγκριση με το έτος 2017.

Αυτό αναφέρεται σε έκθεση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) το οποίο παρουσιάζει Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης Εργατικών Ατυχημάτων που αφορά στην ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν σε εργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και γνωστοποιήθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατά το έτος 2018.

Η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει ως μοναδικό θέμα δύο από τις τρεις Συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας. Κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων αυτών έγινε ανασκόπηση του ειδικού Σχεδίου Δράσης που έχει ετοιμασθεί και το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις που  υλοποιούνται για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στη βάση της εικόνας που καταγράφεται, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των ατυχημάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξάγει συμπεράσματα σε σχέση με τις τάσεις που παρατηρούνται και επισημαίνει τους παράγοντες και τα αίτια στα οποία οφείλονται τα περισσότερα ατυχήματα.

Η έκθεση αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.  Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του σε σχέση με την επιθεώρηση των χώρων εργασίας, αλλά ιδιαίτερα για σκοπούς ετοιμασίας του προγραμματισμού στοχευμένων επιθεωρήσεων του επόμενου έτους για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Επιπρόσθετα αξιοποιείται για τη διαμόρφωση πιο στοχευμένης ενημέρωσης και διαφώτισης των εργοδοτών, των εργαζομένων και άλλων εμπλεκόμενων Οργανισμών.

Τα στοιχεία που καταγράφονται στη σχετική έκθεση μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ανάλογα από κάθε ενδιαφερόμενο / εμπλεκόμενο Οργανισμό.

Η σχετική έκθεση έχει ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close