Top NewsΔήμοςΗ Πόλη Μας

Αυτά τα έργα θα αλλάξουν τη Λακατάμια (ο απολογισμός του έργου Δημοτικού Συμβουλίου)

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Λακατάμιας στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, έχει υποβάλει, προτάσεις για έργα τα οποία αν κερδηθούν, θα αλλάξουν άρδην την όψην και την καθημερινότητα της Λακατάμιας, αναφέρει η Δήμαρχος Δρ. Φωτούλα Χατζήπαπα στον απολογισμό του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017-2020, ο οποίος κυκλοφόρησε σε ειδικό έντυπο σε όλη τη Λακατάμια.

Ο Δήμος, προσθέτει η κ. Δήμαρχος, «διεκδικεί  ισάξια  αλλά  και  με  αυξημένες απαιτήσεις κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αν κερδηθούν, θα αλλάξουν άρδην την όψην και την καθημερινότητα της Λακατάμιας μας. Τέτοια έργα είναι η ανακαίνιση του Αθλητικού Κέντρου, η ανάπλαση ιστορικών πυρήνων Λακατάμιας, ανέγερση  και  εξοπλισμός  παιδοκομικού  σταθμού  Λακάταμιας, νέοι χώροι πρασίνου και έργα κατά μήκος του Πεδιαίου κ.α.

Αναλυτικά:

 *Ανακαίνιση Αθλητικού Κέντρου και ενεργειακή αναβάθμιση: Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η μελέτη και σχεδιασμός της μετατροπής του γηπέδου ποδοσφαίρου σε πολυμορφικό αθλητικό κέντρο και οι εργασίες  κατασκευής  των  στεγάστρων  του  αθλητικού  κέντρου  καθώς  και  η  εγκατάσταση  του φωτοβολταϊκού συστήματος (Προϋπολογισμός έργου €2.380.000).

* Ανάπλαση ιστορικών πυρήνων Λακατάμιας – σύνδεση πυρήνων, κυβερνητικού οικισμού Αγίου Μάμα και πάρκου Μιχαλάκη Σοφοκλέους με Γραμμικό πάρκο Πεδιαίου:

Αντικείμενο της δράσης αποτελούν: (1) η μελέτη ανάπλασης των τριών πυρήνων Αγίας Παρασκευής και Αγίου Νικολάου (2) η μελέτη ανάπλασης των ανοικτών χώρων και πεζόδρομων του κυβερνητικού οικισμού Αγίου Μάμα, (3) η μελέτη σύνδεσης, του κυβερνητικού οικισμού Αγίου Μάμα και του πάρκου Μιχαλάκη Σοφοκλέους με το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου, (4) τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια για το σύνολο των έργων καθώς και ετοιμασία εντύπων και όρων προσφορών, (5) η κατασκευή των έργων (Προϋπολογισμός έργου €8.440.000).

* Ανέγερση  και  εξοπλισμός  παιδοκομικού  σταθμού  Λακάταμιας:  Η  δημιουργία  ενός  δημοτικού παιδοκομικού  σταθμού,  με  τη  δημιουργία  ορόφου  στο  πολυδύναμο  κέντρο  Λακατάμιας  αποτελεί  το κατάλληλο μέτρο για να δοθεί στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τις μονογονεϊκές οικογένειες και την οικονομικά  δυσπραγούσα  μερίδα  του  πληθυσμού,  την  δυνατότητα  παροχής  βοήθειας,  γεγονός  που αναμένεται να ενισχύσει την ομαλή λειτουργία του κοινωνικού ιστού. Τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτές τις  κοινωνικές  ομάδες,  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εκμισθώσουν  ιδιωτικές  υπηρεσίες  και  αυτό δυσχεραίνει την συμμετοχή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Αναμένεται ότι με τη δημιουργία ενός δημοτικού παιδοκομικού σταθμού θα απαλειφθεί σημαντικά αυτό το πρόβλημα και θα επιτρέψει περαιτέρω  την  σταθεροποίηση  των  κοινωνικο-οικονομικών  παραγόντων  του  ευρύτερου  συνόλου. (Προϋπολογισμός έργου €1.450.000). Επίσης θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία του παιδοκομικού σταθμού με ποσό ύψους €950.900.

* Διαχειριστικό Σχέδιο Αστικού Πρασίνου – Ανάπτυξη Αστικού Πρασίνου: Αντικείμενο της δράσης αποτελεί πρωτίστως η εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Αστικού Πρασίνου που θα αφορά καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης στην επικράτεια των έξι Δήμων. Ακολούθως θα γίνει μελέτη και ετοιμασία όρων για προκήρυξη προσφοράς προς φύτευση 200 χώρων πρασίνου στο Δήμο Λακατάμιας. Έπειτα θα ακολουθήσει το στάδιο φύτευσης και άρδευσης των χώρων πρασίνου για τρία χρόνια τουλάχιστον. Θα εκτελεστούν και οι ενέργειες που θα προτείνονται ως μέτρα διαχείρισης από το Διαχειριστικό Σχέδιο καθώς και η ανάπτυξη green scape manual (Συνολικός προϋπολογισμός έργου €2.500.000).

*Εγκατάσταση Ασύρματου Συστήματος Μεταφοράς Δεδομένων Ποιότητας Νερού: Αντικείμενο της δράσης αποτελεί πρωτίστως η χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και η καταγραφή του σε γεωγραφικό σύστημα  πληροφοριών  (GIS).  Τα  δεδομένα  αυτά  θα  συνδεθούν  και  με  το  υφιστάμενο  σύστημα τηλεμετρίας.  Έπειτα  θα  γίνει  μελέτη  εγκατάστασης  Ασύρματου  Συστήματος  Μεταφοράς  Δεδομένων Ποιότητας Νερού στο δίκτυο του Δήμου Λακατάμιας που έχει σκοπό ακριβώς να καταδείξει τα βέλτιστα σημεία του δικτύου που πρέπει να εγκατασταθούν οι αισθητήρες.

Στη συνέχεια θα γίνουν οι διαδικασίες προσφορών και οι εργασίες εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου (Προϋπολογισμός έργου €1.000.000).

* Μείωση των απωλειών νερού ύδρευσης – Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (smart water metering):Αντικείμενο της δράσης αποτελεί πρωτίστως η χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και η καταγραφή του σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS). Ακολούθως τα δεδομένα αυτά θα συνδεθούν και με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας. Έπειτα θα γίνει μελέτη εγκατάστασης των 15,000 έξυπνων μετρητών στο δίκτυο του Δήμου Λακατάμιας. Ακολούθως θα γίνουν οι διαδικασίες απόκτησης και οι εργασίες εγκατάστασης  των  έξυπνων  μετρητών  στο  δίκτυο  και  η  λειτουργία  τους  (Προϋπολογισμός  έργου €1.000.000).

* Μείωση των απωλειών νερού ύδρευσης – Εγκατάσταση ψηφιακών συσχετιστών ήχου διαρροών (leak noise correlation): Οι απώλειες από διαρροές ύδατος στο Δήμο Λακατάμιας κυμαίνονται περίπου στο 30% ετησίως με κόστος ≅ €1.000.000. Η εγκατάσταση των συσχετιστών ήχου αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω  μείωση,  μέσω  και  της  βελτίωσης  του  χρόνου  εντοπισμού  της  διαρροής,  μέχρι  και  10%. Επιπρόσθετα  τα  οφέλη  εξοικονόμησης  και  από  το  διοικητικό  κόστος  του  παθητικού  ελέγχου  που εφαρμόζεται  τώρα  θα  υπερκαλύψει  το  κόστος  συντήρησης  και  λειτουργίας  σε  ετήσια  αλλά  και μακροχρόνια βάση (Προϋπολογισμός έργου €1.000.000).

* Δράσεις βιώσιμης κινητικότητας στον Πεδιαίο, συνδεσιμότητας του με τις παρακείμενες περιοχές και συνδεσιμότητας των χώρων ενδιαφέροντος του Πεδιαίου (Επανασχεδιασμός προσβάσεων στον Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο, Πλατεία, Αναβάθμιση / Κατασκευή Πεζογεφυρών, γεφυρών, συνδέσεις με δίκτυο πρασίνου, πολιτιστικούς και άλλους δημόσιους χώρους ενδιαφέροντος, Βελτίωση Διασταυρώσεων, σύστημα bike sharing, κάδοι ανακύκλωσης) (Προϋπολογισμός έργου €11.070.180).

– Πράσινες υποδομές αναψυχής – Διευκολύνσεις (Παιδικές χαρές, Χώροι άθλησης, Δημόσιοι χώροι υγιεινής προσβάσιμοι σε ΑμΕΑ, Σημεία έκτακτης ανάγκης, Σημεία πληροφοριών για το γραμμικό, την χλωρίδα και πανίδα, την ιστορία, κ.λπ.)

– Ενίσχυση της βιοποικιλότητας (απομάκρυνση ξένων ειδών, εμπλουτισμός με ενδημικά είδη βλάστησης, σημεία αναπαραγωγής μελισσών και πεταλούδων, θεραπευτικός κήπος)- -Πρόληψη κινδύνων – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Ανθεκτικότητα (Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, Αντιπλημμυρικά/Ανύψωση γέφυρας Αλεξανδρουπόλεως, Περιφράξεις, Αξιοποίηση συστήματος συλλογής βρόχινου νερού )- -Βελτίωση – συμπλήρωση φωτισμού

– Έξυπνες Υποδομές και Συστήματα (Smart City)

Περαιτέρω έχουν ληφθεί πρόνοιες για χρηματοδότηση δράσεων όπως την κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ενηλίκων ατόμων (προϋπολογισμός €727.540) και τη λειτουργία μιας κυκλικής γραμμής δημοτικής συγκοινωνίας, για σύνδεση της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Αγ. Μάμα με τον Πεδιαίο ποταμό και υπηρεσίες ανατολικά και δυτικά του Πεδιαίου (προϋπολογισμός: €1.674.036), καθώς και την αγορά 2 μικρών ηλεκτρικών λεωφορείων με μπαταρία δημοτικής συγκοινωνίας και τη δημιουργία υποδομής φόρτισης (€500.000).

Related Articles

Back to top button
Close