ΕιδήσειςΚύπρος

Δεν θα προάγονται όσοι Δημόσιοι υπάλληλοι δεν περνούν τη βάση

Από το ένα μέχρι το δέκα θα αξιολογείται η απόδοση των δημόσιων υπαλλήλων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Μάλιστα εάν για τρεις συνεχόμενες χρονιές, η απόδοση κάποιου δημόσιου υπαλλήλου αξιολογηθεί χαμηλότερη του πέντε, δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή. Με βαθμολογία κάτω του πέντε, θα αξιολογούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρόλο που πληρούν τα κριτήρια, χρειάζονται καθοδήγηση για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους. 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο προωθήθηκε χθες στη Βουλή, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται  με εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις για σκοπούς μονιμοποίησης και προαγωγής. Η αξιολόγηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων, στη βελτίωση της απόδοσης τους καθώς και στην ορθολογική λειτουργία της διεύθυνσης της δημόσιας διοίκησης. 

Σε περίπτωση έγκρισης των νομοσχεδίων και των κανονισμών, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα τύχουν της πρώτης αξιολόγησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου  2021, για την απόδοση που είχαν το 2020.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης, το προσωπικό διαχωρίζεται σε δύο ιεραρχικά επίπεδα, με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης για το προσωπικό που εμπίπτει σε κάθε ιεραχικό επίπεδο και αναλυτικό πλαίσιο δεξιοτήτων/ικανοτήτων, εργασιακών συμπεριφορών και αξιών για κάθε ένα από τα κριτήρια.
 Το ιεραρχικό επίπεδο 1: Αφορά το διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες Α13(ii) και άνω, για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι περιγραφική και η αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης των υπαλλήλων και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής. Το ιεραρχικό επίπεδο 2: Αφορά το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα Α13(ii), για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι αριθμητική και η αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής.
Οι ετήσιες εκθέσεις θα ετοιμάζονται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαρτίου κάθε έτους, και αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις για τους εκπαιδευτικούς ετοιμάζονται μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 30ής Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως εάν υπάλληλος δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση που θα περιλαμβάνεται στην υπηρεσιακή έκθεση, θα μπορεί να υποβάλει ένσταση τόσο ο ίδιος ή μέσω δικηγόρου. Με τα νομοθετήματα εισάγεται επίσης το νέο πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί πως διαφορετική βαρύτητα θα έχουν τα διάφορα προσόντα και κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για τις θέσεις προαγωγής, για τις θέσεις διατμηματικής προαγωγής και τις θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής. 

Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σε εξεταστικά κέντρα που οργανώνονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει γραπτή εξέταση καθώς και τη διεξαγωγή εξέτασης ικανοτήτων/δεξιοτήτων, με ή χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας. Επίσης οι υποψήφιοι θα περνούν και από προφορική εξέταση.  Η νέα διαδικασία θα αφορά τις νέες θέσεις προαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εντεύθεν.

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close