ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Διαγωνισμός για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς για το ανοικτό Σχολείο Δήμου Λακατάμιας

Σε προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λακατάμιας προχωρά ο Δήμος για την περίοδο 2020-21.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται εντός του μήνα Οκτωβρίου εκτός και αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει διαφορετικά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι μόνιμα στην Κύπρο και πληρούν κριτήρια και προϋποθέσεις που τίθενται.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στο ύψος των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Το ύψος της αμοιβής για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, όπως αναγράφεται στους όρους του διαγωνισμού, ανά διδακτική περίοδο (χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 60’, ανέρχεται στα είκοσι ευρώ (€20,00).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η σειρά κατάταξης των υποψήφιων στα τελικά μητρώα που θα δημιουργηθούν ανά θέμα διδασκαλίας/ειδικότητα, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους, υπογεγραμμένη σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «1/2020Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λακατάμιας», συνοδευόμενη από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών / δικαιολογητικών που απαιτούνται για επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης.Ο φάκελος με τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο Ειδικό Κιβώτιο Προσφορώντου Δήμου Λακατάμιας που ευρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Λακατάμιας, στη διεύθυνση: 1ηςΑπριλίου 11, 2310 Λακατάμια, το αργότερο μέχρι την Τρίτη30/6/2020και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close