ΕιδήσειςΚύπρος

“Ναι” από Τμήμα Περιβάλλοντος για χώρο αποθήκευσης αποβλήτων στην Αγ. Βαρβάρα

Το πρώτο “ναι” απέσπασε από το Τμήμα Περιβάλλοντος έργο που αφορά στη δημιουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, εκσκαφών και κατεδαφίσεων, στα τεμάχια 467 και 466 με Φ/Σχ, 30/54 της εταιρείας “ΚΟΚΙΑΣ ΛΤΔ” στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας στην επαρχία Λευκωσίας.

Καταλήγοντας στα συμπεράσματα της η Περιβαλλοντική Αρχή σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: “Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση σύμφωνα με τον Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018], χωρίς να υποβληθεί στα επόμενα στάδια αξιολόγησης του άρθρου 6, παράγραφος 3 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, υπό τον όρο ότι θα ακολουθηθεί ο προτεινόμενος σχεδιασμός και θα ενσωματωθούν όροι που αναφέρονται , που βελτιώνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και διασφαλίζουν την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών και των τύπων οικοτόπων, τον
περιορισμό των οχλήσεων και την ακεραιότητα της συνεκτικότητας της ΕΖΔ (Ειδική Ζώνη Διατήρησης του Δικτύου Natura 2000).

Ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα δημιουργηθούν χώροι προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων. Επίσης θα κατασκευαστεί αποθήκη, υποστατικό επιδιόρθωσης μηχανημάτων, γραφειακές εγκαταστάσεις ενώ θα τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο των γραφείων και ζυγαριά. Η πρόσβαση, θα γίνεται μέσω του κύριου οδικού δικτύου Β1 και του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
Οι διεργασίες που θα εκτελούνται είναι:
 Παραλαβή και ζύγιση στερεών αποβλήτων
 Διαχωρισμός ΑΕΚΚ και προσωρινή αποθήκευση τους
 Επεξεργασία ΑΕΚΚ με τη χρήση κοσκίνου και σπαστήρα
 Μεταφορά επεξεργασμένων αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία

Η ποσότητα που θα περιλαμβάνεται στην μονάδα ΑΕΚΚ εκτιμάται να ανέρχεται στις 6000 m3 /έτος.
Σύμφωνα με αυτή την ποσότητα υπολογίζονται να εκτελούνται ανά έτος 67 δρομολόγια από και προς την μονάδα.
Το νότιο όριο των τεμαχίων συνορεύει σε απόσταση 28 m με τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας του Δικτύου Natura με την ονομασία «Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σοζώμενος». Επίσης τα τεμάχια που θα φιλοξενήσουν το έργο, βρίσκονται σε απόσταση 5 km βορειοδυτικά του πυρήνα της Αγίας
Βαρβάρας, 3 km βορειοανατολικά της κοινότητας Κοτσιάτη και σε απόσταση 2 km νότια της Βιομηχανικής Περιοχής Τσερίου. Νότια της περιοχής μελέτης σε απόσταση 500 m βρίσκεται εξοχική κατοικία. Στην ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 1 km βρίσκονται λατομεία αργίλου, θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες. Η περιοχή εντάσσεται σε Γεωργική Ζώνη Γα4.

Related Articles

Back to top button
Close