ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Ο Δήμος Λακατάμιας ζητά προσφορές για ανακατασκευή του Πάρκου Αχαιών

Ο Δήμος Λακατάμιας βγήκε εκ νέου σε προσφορές για ανακατασκευή του πάρκου Αχαιών στον Αρχάγγελο στη Λακατάμια. Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, το έργο είναι Τεχνικό και θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λακατάμιας. Η εκτιμώμενη αξία του έργου είναι €70.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Δήμος ζητά προσφορές για το συγκεκριμένο έργο. Η πρώτη ήταν στα τέλη του περασμένου χρόνου, 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λακατάμιας, 1ης Απριλίου 11, 2310 Λακατάμια, Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο 22 364091, ηλεκτρονική διεύθυνση: georgia.erotokritou@lakatamia.org.cy.

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Δέσμευση μη απόσυρσης, ενώ πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των εργασιών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων (eprocurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement .gov.cy.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

Related Articles

Back to top button
Close