Top NewsΚοινωνικάΤοπικά Νέα

Πράσινο φως για βιομηχανική ανάπτυξη παρά το Nicosia Mall

Πράσινο φως δόθηκε από την Περιβαλλοντική αρχή για να δημιουργηθεί στην Ανθούπολη στα όρια του Δήμου Λακατάμιας παρά το Nıcosıa Mall  και το Pascal, έργο που προνοεί τη δημιουργία 77 οικοπέδων που προορίζονται για βιομηχανική χρήση εντός 500.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων.   

Οι πληροφορίες για το Έργο υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 22.3.2019 και η συγκατάθεση του Τμήματος Πολεοδομίας δόθηκε με την πλήρη έκθεση και αιτιολόγηση στις 13 Ιανουαρίου 2021.

Με βάση τις απόψεις των εμπλεκόμενων τμημάτων (Υπουργείο Άμυνας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Δασών και Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας), την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται στον Δήμο Λακατάμιας της επαρχίας Λευκωσίας. Ο χώρος ανάπτυξης του έργου αποτελείται από τα στοιχεία Φ/Σχ. 30/03Ε1 με τα τεμάχια 3491 και 3492 και συνολικό εμβαδόν 495,740 m2 Το τεμάχιο 3492 διασχίζεται από δημόσιο μονοπάτι. Επιπλέον εντός του τεμαχίου αυτού και σε μικρό τμήμα του τεμαχίου 3491, υπάρχουν αμυντικά έργα της Εθνικής Φρουράς. Στην βόρεια πλευρά του τεμαχίου 3491, εφάπτεται τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Αστρομερίτη, υπάρχει όμως προστατευτική λωρίδα και διαχωριστική συρματοπερίφραξη.

Περιμετρικά του χώρου υπάρχουν κατασκευασμένα πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομος. Στη βόρεια πλευρά και σε απόσταση 500 m εντός της νεκρής ζώνης εντοπίζεται το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Στα βορειοδυτικά του χώρου και σε απόσταση 100 μέτρων βρίσκεται το εμπορικό κέντρο “Nicosia Mall” ενώ σε 400 m στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται η ιδιωτική σχολή “Pascal Education”. Στην αντίθετη κατεύθυνση στα 600 m λειτουργεί το κατάστημα “ Homemate”

To τεμάχιο 3492 εμπίπτει ολόκληρο σε Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Β & Οικονομικών δραστηριοτήτων (Βα3/ΒΕ1). Το τεμάχιο 3491 εμπίπτει σε Ζώνη Αυτοκινητόδρομου με ένα μικρό τμήμα εντός Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Β & Οικονομικών δραστηριοτήτων(Βα3/ΒΕ1) και ενός μικρότερου κομματιού να εμπίπτει σε Ζώνη Προστασίας Αεροδιαύλου (Δα3α).Τα οικόπεδα προορίζονται για βιομηχανική χρήση .

Στο τεμάχιο 3492 υπάρχει μεγάλη υψομετρική διαφορά. Από το τεμάχιο 3492 διέρχονται αργάκια. Εντός του τεμαχίου 3492 υπάρχουν περίπου 260 κυπαρίσσια ενώ στο τεμάχιο 3491 υπάρχουν αρκετές ακακίες.

Όπως σημειώνεται, ανάμεσα στα άλλα, στην έκθεση στο κεφάλαιο περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά:

*Kατά το στάδιο κατασκευής θα υπάρχουν οι εκπομπές καυσαερίων από τα φορτηγά μεταφοράς καθώς και από τα άλλα μηχανήματα του εργοταξίου. Επιπλέον θα υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό έκλυσης σωματιδίων σκόνης, άμμου και τσιμέντου από την μετακίνηση των υλικών εκσκαφής στο χώρο ανάπτυξης του έργου.

* Εντός του τεμαχίου 3492, υπάρχει μια σειρά από 260 κυπαρίσσια τα οποία τοποθετήθηκαν εκεί στο παρελθόν ως ανεμοθραύστες. Για το λόγο αυτό θα υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του έργου στο Τμήμα Δασών για αποκοπή όσων από αυτά θα χρειαστεί. Στο τεμάχιο 3491 όπου εντοπίζονται ακακίες για τις οποίες γίνεται εισήγηση όπως ενταχθούν στο δημόσιο χώρο πρασίνου και θα μείνουν ανεπηρέαστες από την κατασκευή του έργου.

*Εκτιμάται ότι θα δημιουργείται θόρυβος έντασης 80-85 Db σε 10 μέτρα απόσταση από την πηγή λόγω της χρήσης των διαφόρων μηχανημάτων του εργοταξίου

Μέτρα για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον

Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τα οποία προτείνονται είναι τα εξής:

* Σφράγιση εδάφους: Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους

*Aέριες εκπομπές: H χρήση πιο νέων και σύγχρονων μοντέλων οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και η τακτική συντήρηση τους μπορεί να εφαρμοστεί για μείωση έκλυσης των αέριων ρύπων. Η έκλυση σκόνης μπορεί να ελαττωθεί με την συχνή διαβροχή των υλικών και την εναπόθεση τους στο έδαφος από το ελάχιστο δυνατό ύψος.

Επιπλέον προτείνεται και ο καλός προγραμματισμός των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων για αποφυγή επιπλέον μετακινήσεων

*Χλωρίδα-πανίδα: Θα γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με το Τμήμα Δασών για να γίνει αποκοπή μόνο του ελάχιστα απαραίτητου αριθμού των κυπαρισσιών που υπάρχουν εντός του τεμαχίου 3491

*Στερεά απόβλητα: Τα άχρηστα υλικά οικοδομής και τα αδρανή υλικά εκσκαφής σε περίπτωση που δεν αξιοποιηθούν θα συγκεντρώνονται σε σημείο στο χώρο ανάπτυξης και θα μεταφέρονται σε ενδεδειγμένο χώρο προς απόρριψη.

*Θόρυβος: Ο θόρυβος θα δημιουργείται μόνο κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργαζομένων και όχι σε ώρες κοινής ησυχίας

Σημειώνεται ότι δεν έγινε Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση λόγω του ότι η περιοχή δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

Καταλήγοντας στην έκθεση της η Περιβαλλοντική Αρχή αναφέρει ότι «κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής των εμπλεκόμενων τμημάτων και της επιτόπιας επίσκεψης.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται.

Ολόκληρη η έκθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://eia.moa.gov.cy/public/download.php?f=%2FdocEia%2FAitiologimeni+Diapistosi%2F2019%2FAD20190460101.pdf

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close